Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging

TERRENGFORMER OG LØSMASSER

Landformer dannes av en rekke geologiske prosesser. Innlandsisen står bak mange av dem, som former av morenemateriale avsatt under isen. Oftere kan imidlertid terrengformer kobles til breelvene som har avsatt og erodert i materiale under, ved siden av og foran breene. Der breelvene møter vann, enten innsjøer eller havet, dannes det store deltaer eller vifteavsetninger under vann (NGU).

 

Løsmassene kartlegges etter hvilken prosess som har vært dominerende når de ble til. I Norge er de fleste jordartene direkte eller indirekte knyttet til innlandsisens framferd, for eksempel i form av morene- eller breelvmateriale, eller i form av sedimenter som ble spylt ut fra breene og helt ut i havet. Avsetninger som er mer uavhengig av istidene, er for eksempel blokkhav, skredmasser og elve- og strandavsetninger. Også disse er ofte indirekte påvirket av hva som ble etterlatt gjennom istidene (NGU).

 

I Numedal finner vi typisk breelv- og elveavsetninger i dalbunnen langs Numedalslågen og morenemateriale oppover i dalsidene. Det er også nokså mye bart fjell samt torv og myr. Kommunevise kart over forekomster av løsmassser finner du HER (søk på fylke og kommune og prøv ulike varianter av kart).

 

Oversikt over grus- og pukkressurser finnes HER.

 

Kunnskap om løsmassene spiller en viktig rolle i leting etter og vurdering av ulike typer råmaterialer og naturressurser, ved praktisk utnyttelse innen avfallslagring, jordbruk, anleggsvirksomhet (byggegrunn), grunnvannsforekomster og ved vurdering av forskjellige naturfarer (NGU).