Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging
Landskapsregioner i Numedal

 

natur og landskapsressurser

Vi kan si at landskapet er «stedets ansikt» (Telemarksforskning 2010). I Numedal finner vi 5 av de i alt 45 hovedtypene av landskap vi har i Norge, se kartet ovenfor (utdrag fra NIBIO - Kilden), benevnt som landskapsregioner.

 

Få ting er så identitetsskapende for folk og skaper slik tilhørighet som landskapet der de er vokst
opp, der de bor og ferierer. Gjennom tusener av år har landskapet vært vårt livsgrunnlag.

Landskapet fremstår slik det er i dag blant annet fordi vi har brukt og bruker det aktivt for å overleve. Det er gjerne landskapets former og uttrykk vi forteller om når vi skal forklare hvor vi kommer fra. Landskapet preger oss, og det er det vi søker tilbake til. Alt vi gjør, finner bokstavelig talt sted i landskapet (Riksantikvaren og Direktoratet for naturforvaltning 2007).

 

Iht. bygdehistoria for Nore og Uvdal (bind 1, s. 19) kan landskapsformene langs Numedalslågen fordeles på tre områder:

 

• Øvst høgfjellsplatået med djupt innskorne dalar. Dette utgjer størstedelen av nedslagsfeltet til Numedalslågen.
• Dernest hovuddalføret med slakt fall ned til det høgste havnivået etter siste istida (den marin grensa) ved Kongsberg.
• Ytst, sør for Kongsberg, områda dekte av marine leirsediment avsett då havet gjekk inn hit etter istida.

 

Nore og Uvdal ligg innan øvste og midtre område. Ved Rødberg smalnar dalføret og er trongt sørover i Nore (før det utvidar seg nord for Veggli). Fallet på strekninga Normannslågen-Norefjord er nær tusen meter, mens dalbotnen senkar seg om lag hundre meter herfra og ned til Kongsberg, frå 280 til 170 m o.h.

 

 

Verdiene knyttet til landskapet kan grupperes i 3 hovedtyper (Riksantikvaren og Direktoratet for naturforvaltning 2007):

 

1. Landskap gir viktig kunnskap om prosessene i naturen, kulturhistorien og samspillet mellom menneske og natur gjennom hele vår historie.

 

2. Landskap er en ressurs for opplevelse og livskvalitet og bidrar til stedstilknytning og følelse av identitet og tilhørighet.

 

3. Landskap er en økonomisk ressurs og en bruksressurs som kan nyttiggjøres på mange måter. Betydningen varierer fra landbrukets direkte næringsrettede ressursutnytting til den betydning et attraktivt landskap har både direkte og indirekte for bokvalitet, rekreasjon og reiseliv.

 


Et interessant studentarbeid med strategisk landskapsplanlegging for deler av Numedal (samt Sigdal) finner du HER.

 

Under dette temaet kan du lese mer om natur- og landskapsressursene i Numedal og deres betydning før og nå.