Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging
Den gamle grisestallen

Den gamle grisestallen

Foto: Viil Lid

Fra fotokonkurransen MittNumedal.no

 

kulturlandskapet

 

Kulturlandskap er landskap som helt eller delvis er blitt omformet fra den opprinnelige naturtilstand på grunn av menneskers virksomhet. Uttrykket er av generell karakter og omfatter både landsbygd, by- og industrilandskap.

 

 

Kulturlandskap omfatter områder med sterkt vekslende grad av menneskelig påvirkning, fra naturnære kulturlandskap med beitemark og utslåtter til fulldyrkede jordbrukslandskap og industrilandskap helt dominert av byggverk og teknologi. Endret bruk gir endret landskap, og med moderniseringen av primærnæringene, har det som før var en selvfølgelighet nå blitt stadig sjeldnere. Kulturlandskap var tidligere "noe som bare var der". Menneskene levde av det landskapet og fjellet kunne gi, og med de "fotavtrykk" dette ga i landskapet.

 

Kanskje er det først når vi er i ferd med å miste noe at det får verdi? Forståelsen for kulturlandskapets verdier har i hvert fall økt betraktelig i seinere tid.

 

Kulturlandskapet med sitt innhold av kulturminner og biologisk mangfold, har lokale særtrekk som skaper identitet. Det er disse elementene som sammen med befolkningen ‘er bygda’, og som skiller den fra tettsteder og andre bygder. Et innholdsrikt kulturlandskap er også en god forutsetning for opplevelsesturisme som gir gode muligheter for inntekter til bygdene, og ikke bare til reiseselskapene. I tillegg rommer kulturlandskapet flere ressurser som kan utnyttes for annen næringsutvikling og nisjeproduksjon.

 

 

Kilder:

- Kulturlandskap

- Kulturlandskap 2

- Kulturlandskap, landbruk og bygdeutvikling

K