Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging

Jakt og fangst

 

I skogen er elgen "kongen" - også som ressurs for jakt.

 

For de tidligste Numedølene var det jakt og fangst som skapte grunnlaget for overlevelse. I dag handler jakta like mye om rekreasjon som matauk, men fisk og vilt har økende betydning som råstoff i arbeidet med å videreutvikle og profilere matkulturen i Numedal.

 

Elgen

Det er mulig å jakte på alle fire hjorteviltartene i Numedal. I skogen er det imidlertid elgen som er "kongen", også som ressurs for jakt.

 

Elgen kom til Skandinavia kort tid etter siste istid. Antall dyr gikk betydelig ned for omtrent 4 000 år siden og elgen var mer eller mindre uvanlig til langt ut på 1900-tallet. Utover på 1970-tallet begynte det en merkbar vekst i elgbestanden i Numedal, slik som ellers i landet, med et toppnivå på 1990-talet.  Økningen ble mulig på grunn av fraværet av store rovdyr, økt bruk av flatehogster samt innføring av kalvejakt og sparing av voksen ku. Nå hadde konsekvensene av "det store elgfjøset" for fullt begynt å vise seg i form av skader på skogen og utarming av beitegrunnlaget. Det har gått bra å få gjennomført en nødvendig bestandsreduksjon, men vinterbeitene er ennå ikke tilbake på et tilfredsstillende nivå. Hvis en "normal" beitesituasjon gjenoppstår, kan det igjen være rom for mer elg og økte kvoter. Les mer om elg, skog og samfunn HER.

 

Tilgjengelig jaktstatistikk (SSB) viser at det i Numedal ble felt 213 elg i 1986. I 1998 var dette økt til 789 dyr, mens det i 2014 ble felt 479. Elgbestanden er tettest i Flesberg kommune med så mye som 1,7 sett elg pr. jegerdag under elgjakta midt på 1990-tallet. Tallene for Rollag og Nore og Uvdal var da nær 0,7. I 2015 var dette antallet redusert til drøyt 0,6 i Flesberg og til under 0,4 for de to øvre kommunene (Hjorteviltregisteret).

 

Annet hjortevilt

Hjorten er en forholdsvis ny viltart i våre områder. I Buskerud ble det ikke registrert felt hjort før på midten av 1970-tallet og de første hjortene i Numedal ble felt i Rollag (?) i 19XX. Etter hvert har Nore og Uvdal blitt den største "hjortekommunen" med 26 av i alt 37 felte hjort i Numedal i 2014. Antall felte rådyr i Numedal de siste åra har vært i underkant av 100 (kilde SSB).

 

Villrein og villreinjakt er nærmere omtalt under temaet "Fjellet". Les mer om hjortevilt HER.

 

Småviltjakt

Numedal gir også gode muligheter for småviltjakt. Beregnet jaktutbytte for Numedalskommunene i 2014 for noen av småviltartene i skogen er i størrelsesorden 150 storfugl, 320 orrfugl og 180 hare (SSB).

 

Ulvestuer

En liten kuriositet å nevne er ulvestuene i Rollag, som er graver hvor det ble fanget ulv. Slike er ikke funnet andre steder i Numedal og er også fåtallige ellers i landet.