Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging

det grønne skiftet

 

Morgendagens fiskefór vokser i skogen! Gjær produsert på flis fra norsk gran kan bli til høyverdig protein for oppdrettsfisk. Proteinet er bedre for fiskens fordøyelse enn soyaproteinene som inngår i dagen fiskefór (forskning.no).

 

«Skogen spiller en avgjørende rolle for mennesker over hele verden. Den gir inntektsmuligheter, bidrar til å opprettholde produktiviteten i landbruket, matsikkerhet, og tilførsel av rent vann. Skogene er kilder til fornybar energi og et stadig bredere spekter av produkter. De vil være en nøkkel til fremtidig verdiskaping og velstand i verden. Som arena for en voksende befolknings friluftsliv, kan skogene bidra til bedre folkehelse. Samtidig bidrar de til bedre miljøkvalitet, til reduksjon av og tilpasning til klimaendringene og til å bevare det biologiske mangfoldet» (Skog22.no)

 

Regjeringen beskriver "det grønne skiftet" slik:

 

"De globale klima- og miljøutfordringene krever omstilling til et samfunn hvor vekst og utvikling skjer innen naturens tålegrenser. Det må skje en overgang til produkter og tjenester som gir betydelig mindre negative konsekvenser for klima og miljø enn i dag. Samfunnet må igjennom et grønt skifte. Det vil være krevende, men fullt mulig" (regjeringen.no).

 

I den nye nasjonale strategien for skog- og trenæringen (rapport fra strategiarbeidet SKOG 22) heter det at skog- og trenæringen vil ta en nøkkelrolle for å utvikle og realisere det grønne skiftet i Norge. Næringen har et økonomisk omsetningspotensial på 180 milliarder kroner som er en firedobling fra nivået i 2012 på 43 milliarder. Uttaket av tømmer kan økes med 35 %. Aktivt skogbruk og økt bruk av tre og bioenergi kan gi et betydelig bidrag for å løse klimautfordringene. Strategien beskriver hvordan potensialet kan utløses og konkrete tiltak for å øke konkurranseevnen.

 

Les mer:

- 40 forbilder

- Bærekraftig skogbruk i Norge