Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging

BERGGRUNN

 

Fjellgrunnen i Numedal er "steingammal" og ble til i jordas urtid, så lenge som for 1 500 - 1 150 millioner år siden!

 

Numedal ligger i det sørvestlige grunnfjellsområdet i Norge. Grunnfjell er en betegnelse på den eldste fjellgrunnen på jorda, som ble dannet i det som kalles jordas urtid (prekambrium). Grunnfjellsbergartene vi finner i Numedal ble dannet for 1 500 - 1 150 millioner år siden, noen kan hende enda tidligere, i en geologisk tidsperiode (proterozoikum) hvor jorda fikk oksygenholdig atmosfære og det oppstod flercellet dyreliv.

 

Noen av bergartene er dannet ved avsetning og forsteining av løsmasser (leire, sand eller grus) i havet, men som er omdannet under høyt trykk og temperatur ved seinere fjellkjedefoldinger. Fjellkjedene ble dannet når kontinentene, som fløt som store jordskorpeplater oppå underliggende masser av smeltet stein (slik de gjør det også i dag) kolliderte, eller hvor én plate sank inn under en annen. Dominerende bergarter hos oss av denne typen er kvartsitt og kvartsittskifer, hvor en ofte kan se bølgeslagsmerker på spaltefaltene, og finnes i store deler av Numedal.

 

Andre bergarter ble dannet ved størkning av smeltet stein (magma) nede i jordskorpa, slik som Rollaggranitten. Den er omtrent 1 150 millioner år gammel og trengte seg inn i et eldre og større område av bergartene kvartsitt og kvartsittskifer. Deler av størkningsbergartene i Numedal er seinere omdannet og deformert til bergartene gneis og øyegneis, noe vi finner lenger sør i dalføret.

 

Kart over berggrunnen i Numedal finner du HER (søk på fylke + kommune og velg standardkart Berggrunn N250 - med lineamenter eller med fjellskygge).

 

Det har tidvis foregått utvinning av steinheller og stein for muring fra skiferforekomstene i Numedal. I 2002/2003 ble det gjennomført en mer systematisk kartlegging av mulighetene for utnytting av naturstein i Buskerud og Telemark, inkl. en beskrivelse av berggrunnen i området. Konklusjonen er at det i Numedal ikke er grunnlag for å finne noen større drivverdige forekomster på dette området, men at det finnes mindre områder hvor det kan vurderes småskalaproduksjon. I dag har vi imidlertid noen steder steinbrudd hvor det er grunnlag for lønnsom pukkverkdrift. Mest kjent er Svene Pukkverk AS.

 

Det er ett kjent brynesteinsbrudd i Nore og Uvdal. Dette ligger i Brynebergdalen på Hallandsfjell, nord for Rosetnatten. Det var ikke organisert kommersiell drift i større grad, men det skal ha vært drevet et lite verksted ved Eidsåe av Tollev Ellingsen Kjønntveit rundt 1900. Bryner ble tilvirket her. Trolig var det emner fra Brynebergdalen som ble brukt (fra Kulturminneplan for Nore og Uvdal).

 

Mineral-forekomstene i Numedal ble utfelt i grunnfjellet siste del av jordas oldtid for 300-250 millioner år siden (Perm), under påvirkning av stor vulkansk aktivitet i området rundt Oslofjorden (Oslofeltet). Dette har tidligere gitt grunnlag for gruvedrift flere steder i området med utvinning av metallene sølv, kobber og molybden – både i eldre og nyere historisk tid. Under dagens forutsetninger anses det ikke å være økonomisk grunnlag for å ta opp igjen gruvedriften. Kart over kjente mineralressurser finnes HER.