Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging
PO 47614774 Basket Great Western Simen Støa Enersen 51822 021

Uvdal Maskinfabrikk

Foto: Uvdal Maskinfabrikk

 

 

industri og bergverk

 

 

Lang industrihistorie

Numedal har ei lang industrihistorie hvor jern, jernutvinning, utvikling av smikunsten og seinere etablering av mekanisk industri kan følges som en rød tråd gjennom århundrene og fram til i dag.

 

Omkring år 500 f. Kr lærte nordmennene seg å utvinne jern av myrmalm. Myrmalmforekomstene i områdene rundt Hardangervidda var store og jernutvinning ble til en storindustri. Det eldste jernframstillingsanlegget ligger i Sysendalen på vestvidda, og er fra rundt år 100 f. Kr. Det vokste etterhvert fram jernvinner over hele Vidda.

 

Bonden var en mangekunstner. I tidlige tider var det lite utstyr å hjelpe seg med. Bonde hadde hakke og spade, og litt enkelt kan man si at han eller smidde det som trengtes. River og annet redskap ble laget i vinterhalvåret i lyset fra peisen. Etterhvert som jordbruket ble spesialisert, gikk bonden fra å være fulltidsbonde til å bli deltidsbonde. Mange tok seg jobb utenfor gården, en del reiste utenbygds og andre etablerte næring i egen kommune ved siden av gårdriften.

 

Etter krigen ble industrireising sett på som nøkkelen til vekst, dette gjalt også i distriktene. Det var industri og tjenesteyting som trakk ungdom til byene, og derfor tenkte man at industri og tjenesteyting også var virkemiddelet for å stoppe strømmen. Staten satte i gang tiltak for å bremse flyttestrømmen og kommunene deltok aktivt i arbeidet med å legge til rette for bedrifter som ville etablere seg i distriktene.

 

Vi er på veg inn i det som kalles den fjerde industrielle revolusjon (industri 4.0), kjennetegnet av økt automatisering og digitalisering. Her er det iverksatt arbeid for å bidra til at virksomhetene i Numedal kan bede være rustet til å møte de nye utfordringene og mulighetene dette innebærer.