Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging

lundamyra forteller

 

Prøver tatt i 1990 viser at området ved Lunda-myra ovenfor de øverste gardene i Kirkebygda i Uvdal har vært isfritt i mer enn 9 300 år. 

 

Myr

Grastust i myr

Foto: Elin Halland Simensen

På prøvestedet kan man følge veksten i myra siden år 7 100 f.Kr. Rundt myra var det en rik vegetasjon: Bjørk, furu, hassel, tindved, dvergbjørk, vier, einer, storr, myrull, sivaks, lyng, gras, syre, marimjelle, perikum, tjørnaks, torvmose, kråkefot og bregner. Det har hele tiden vært mennesker i området. Helt nede ved bunnen på prøva finnes det små mengder trekull som bare kan stamme fra fangsfolkene sine bål. Hasselen må også ha blitt fraktet hit av mennesker som brukte nøtter som niste. Her finnes det altså spor etter mennesker mer enn 1 500 år tidligere enn ved boplassen ved Heintjern.

 

På bakgrunn av prøvene fra Lunda-myra er det nokså sannsynlig at det fantes husdyrhold i Uvdal helt tilbake til 3 600 år f.Kr. Det er ikke overraskende at den eldste jordbruksforma var mest utbredt der beitetilgangen var best, oppe på Vidda og i de mer åpne dalsidene i Uvdal. Her var det naturlige beitemarker. Husdyrholdet kunne også la seg lett kombinere med fangstkulturen på Vidda. Denne perioden med husdyrhold kan regnes som en overgangsfase mellom den rene fangstkulturen og en mer fastboende bondekultur knyttet til åkerjord i dalene.

 

Kilder:

Kåre Olav Solhjell, 1992. Bygdehistorie for Nore og Uvdal.