Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging
turban. Calfornian feeling

Turban. "California feeling" - heleåret uten innlagt vann

Foto: Jeanette Helleberg Dybvik

Fra fotokonkurransen MittNumedal.no

 

fritidsbeboere

 

Numedal har siden 1960-tallet vært attraktivt område for hyttebygging. I dag er det nesten dobbelt så mange hytter som boliger i dalføret. Alle kommunene i Numedal arbeider på ulike måter med å gjøre seg mer attraktive som hytteområde.   

 

Hytte- og fritidsboligbrukere er en viktig ressurs for store deler av næringslivet i Numedal. Det finnes omlag  ca 8 900 fritidsboliger i Numedal basert på 2013- tall, dette utgjør ca 20 % av alle fritidsboligene i Buskerud fylke (44 907). Oppføring av hytter og bruken av hyttene er en viktig ressurs for handels- og reiselivsnæring, byggevirksomhet samt for grunneiere/landbruk/naturbasert næring.

 

Hytteundersøkelse

I Nore og Uvdal ble det i 2015 gjennomført en spørreundersøkelse for å kartlegge den faktiske bruken av hyttene i kommunen. Undersøkelsen slår fast at fritidsboligene i Nore og Uvdal brukes i gjennomsnitt ca. 58 døgn i året. Majoriteten av fritidsbeboerne reiser til fritidsboligen på fredag og hjem på søndag, men 22 % oppgir at det ofte reiser til fritidsboligen på torsdager og 14 % at de ofte reiser hjem igjen på mandager.

 

Natur- og friluftsmuligheter (64 %), stillhet og ro (51%), turmuligheter sommer (51%) og stort og allsidig nett av preparerte skiløyper (35%), oppgis som grunn for å ha fritidsbolig i området. 

 

I undersøkelsen ble deltagerne også spurt om de kunne tenke seg å delta i ulike aktiviteter i lokalsamfunnet, altså i lokalsamfunnsutviklingen. På dette svarte så mange som 19 % at de ønsker å å levere tjenester, kompetanse eller rådgivning, og hele 18 % kan tenke seg å ha styreverv eller være mentor for lokale bedrifter. 15 % av de spurte svarte at de kan tenke seg å delta som frivillig på arrangementer og 11 % ønsker å delta i lag/foreninger i kommunen. 

 

Det er grunn til å tro at resultatene fra undersøkelsen i Nore og Uvdal kan overføres de andre kommunene i dalen.